Thursday, 22 November 2012

Filled Under:

Matam aur Noha karne ka Hukum

* Matam aur Noha karne ka Hukum *
Jo munh par tamancha marey aur gireban pharey aur jahiliyyat ka pukarna pukarey (noha karey, wavela wa museebata ya'ani: haey museebat keh kar chillana) wo Hum se nahi. (Sahih Bukhari, Jild 1, Page 439, Hadis No.1297)


Photo: * Matam aur Noha karne ka Hukum *

Jo munh par tamancha marey aur gireban pharey aur jahiliyyat ka pukarna pukarey (noha karey, wavela wa museebata ya'ani: haey museebat keh kar chillana) wo Hum se nahi. (Sahih Bukhari, Jild 1, Page 439, Hadis No.1297)

Like and Share this Page: Maulana Ilyas Qadri 

0 comments:

Post a Comment

Copyright @ 2018 Islam Ka Noor.